วรรณคดี

Posted on: กุมภาพันธ์ 4, 2016, by :

ดังนั้นผู้จัดทำโครงงานจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาเรื่องร้านดอกไม้สุโขทัยในวรรณคดีจึงได้จัดทำโครงงานเรื่องพฤกษาชาติในวรรณคดีไทยขึ้นมาเพื่อที่จะเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนและเพื่อที่จะอนุรักษ์ดอกไมในวรรณคดีให้คงอยู่กับท้องถิ่นของเรา

วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1.เพื่อสำรวจว่าประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้เกี่ยวกับร้านดอกไม้สุโขทัยในวรรณคดีมากเพียงใด

2.เพื่อสำรวจว่าร้านดอกไม้สุโขทัยในวรรณคดีไทยมีอยู่ในท้องถิ่นหรือไม่

  1. เพื่อที่จะให้ประชาชนในท้องถิ่นอนุรักษ์ร้านดอกไม้สุโขทัยในวรรณคดีไทย

4.เพื่อที่จะเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับร้านดอกไม้สุโขทัยในวรรณคดีไทยสู่ชุมชนในท้องถิ่น

5.เพื่อที่จะต้องการให้สมาชิกในกุ่มนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน