ร้านดอกไม้-สุโขทัย

Posted on: สิงหาคม 2, 2015, by :

เป็นช่อแบบซี่ร่มที่แยกออกจากแกนหลักเป็นครั้งที่ 2 แล้วจึงมีดอก

ช่อซี่ร่มแยกแขนง branched umbel

ช่อดอกที่มีช่อย่อยแบบช่อแขนงแต่ละช่อประกอบกันแบบซี่ร่ม

ช่อซี่ร่มคล้ายช่อเชิงลด spicate umbel

ช่อดอกที่มีช่อย่อยแบบช่อเชิงลดแต่ละช่อประกอบกันเป็นแบบซี่ร่ม

ช่อซี่ร่มคล้ายช่อกระจะ racemiform umbel

ช่อดอกที่มีช่อย่อยแบบช่อกระแจแต่ละช่อประกอบกันเป็นแบบซี่ร่ม

ช่อเชิงหลั่น simple corymb

ช่อดอกที่ดอกย่อยอยู่ในระนาบเดียวกันก้านดอกยาวไม่เท่ากัน ก้านดอกย่อยของดอกล่างสุดจะยาวที่สุด ก้านดอกย่อยที่ถัดขึ้นไปจะสั้นลงตามลำดับ เช่น ดอกขี้เหล็ก

ช่อเชิงหลั่นเชิงประกอบ compound corymb

เป็นช่อแบบช่อเชิงหลั่นที่แยกออกจากก้านเป็นครั้งที่ 2 จึงมีดอก