วงเกสร

Posted on: กรกฎาคม 23, 2015, by :

ล่าง (keel) เป็นกลีบอยู่ด้านล่าง รูปร่างคล้ายท้องเรือมี 2 กลีบ และกลีบคู่ข้าง (wing) เป็นกลีบที่อยู่ด้านข้างของกลีบคู่ล่าง มี 2 กลีบ

perianth forms

เกสรเพศผู้ (Stamen) โดยรวมเรียกว่า วงเกสรเพศผู้ (androecium) ที่อยู่ถัดจากวงกลีบดอก เกสรเพศผู้ประกอบด้วยอับเรณู (anther) ภายในมีเรณู (pollen) ที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ และก้านเกสรเพศผู้ (filament) ทำหน้าที่ชูอับเรณู

การติดของก้านเกสรเพศผู้ (anther attachment)

ติดที่ฐาน (basifixed, innate)   ส่วนปลายของก้านเกสรเพศผู้ติดที่ฐานของอับเรณู

ติดที่ด้านหลัง (dorsifixed)     ส่วนปลายของก้านเกสรเพศผู้ติดตรงกลางด้านหลังของอับเรณู

เชื่อมติด (adnate)       ก้านเกสรเพศผู้เชื่อมติดกับอับเรณู โดยเชื่อมจากฐานอับเรณูไปตามความยาวของอับเรณู เช่น เกสรเพศผู้ของบัวสาย