ร้านดอกไม้สุโขทัย

Posted on: กุมภาพันธ์ 4, 2016, by :

6.ต้องการให้สมาชิกในกลุ่มมีอุปนิสัยพอเพียง

สมมุติฐาน

1.ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องร้านดอกไม้สุโขทัยในวรรณคดีอยู่ในระดับดี

2.ในท้องถิ่นแต่ละที่มีร้านดอกไม้สุโขทัยในวรรณคดีอยู่มาก

3.ประชาชนในท้องถิ่นอนุรักษ์ร้านดอกไม้สุโขทัยในวรรณคดีอยู่ในระดับดีมาก

4.ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับร้านดอกไม้สุโขทัยที่พวกเราได้เผยแพร่อยู่ในระดับปลานกลาง

5.สมาชิกในกลุ่มของพวกเราได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดี

6.สมาชิกในกลุ่มมีอุปนิสัยพอเพียงอยู่ในระดับดีมาก

ขอบเขตของการศึกษาโครงงาน