ร้านดอกไม้สุโขทัย

Posted on: กุมภาพันธ์ 4, 2016, by :

เพราะไม่มีใครช่วยอนุรักษ์ ดูแลรักษาร้านดอกไม้สุโขทัยไว้ ซึ่งกลุ่มของพวกเราจัดทำโครงงานนี้ขึ้นเพื่อได้ให้ทุกคนได้ตระหนักถึงร้านดอกไม้สุโขทัยในวรรณคดี

ร้านดอกไม้สุโขทัยในวรรณคดีไทย หมายถึงร้านดอกไม้สุโขทัยที่บรรดากวีไทยท่านได้พรรณนาไว้เป็นบทร้อยกรองอย่างไพเราะในหนังสือวรรณคดี เช่น รามเกียรติ์ อิเหนา เงาะป่า ดาหลัง ขุนช้างขุนแผน พระอภัยมณี บทเห่เรือเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ กาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก กาพย์ห่อนิราศธารทองแดง นิราศหริภุญชัย นิราศพระประถม นิราศสุพรรณ นิราศเมืองแกลง นิราศภูเขาทอง นิราศอิเหนา นิราศวัดเจ้าฟ้า ลิลิตพระลอ ลิลิตตะเลงพ่าย เป็นความสามารถเฉพาะตัวของกวีไทย ที่ได้พรรณนาชื่อร้านดอกไม้สุโขทัยหลายชนิดไว้อย่างไพเราะ ทั้งลักษณะ สีสัน กลิ่น ทำให้ผู้อ่านเกิดมโนภาพ ประทับใจ เหมือนได้ไปอยู่ ณ ที่นั้นด้วย

กลุ่มของพวกเราได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาบูรณาการกับโครงงานจิตอาสาเรื่องพฤกษาชาติในวรรณคดีไทยทำให้สมาชิกในกลุ่มมีหลักคิด หลักปฏิบัติ หลักการใช้การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำโครงงานครั้งนี้