ร้านดอกไม้สุโขทัย

Posted on: กุมภาพันธ์ 4, 2016, by :

1.6    ใช้ประดับในงานพิธีต่าง ๆ เช่น วันเกิด งานแต่งงาน ฯลฯ

1.7    ใช้แสดงความยินดีและใช้โอกาสต่าง ๆ เช่น รับปริญญา ฯลฯ

  1. การใช้ประโยชน์ที่ก่อให้เกิดรายได้หรือการประกอบธุรกิจ

2.1    การปลูกไม้ร้านดอกไม้สุโขทัยประดับเพื่อเป็นรายได้เสริม เช่น การปลูกเป็นพืชแซม หรือ ในสวนบริเวณบ้าน

2.2    การปลูกไม้ร้านดอกไม้สุโขทัยประดับเพ่อการค้า หรือจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ความสำคัญของไม้ร้านดอกไม้สุโขทัยประดับ  มนุษย์จะใช้ไม้ร้านดอกไม้สุโขทัยประดับเพื่อกิจการต่าง ๆ ร้านดอกไม้สุโขทัยที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในตลาดโลก 3 ลำดับแรกคือ คาร์เนชั่น กุหลาบ และ เบญจมาศ ร้านดอกไม้สุโขทัยที่