ดอก

Posted on: สิงหาคม 2, 2015, by :

ช่อดอกที่มีแกนกลางยาว ดอกย่อยทุกดอกไม่มีก้านดอกย่อย เช่น กระถินณรงค์

ช่อกระจะ raceme

ช่อดอกที่ดอกย่อยมีก้านดอกแยกจากแกนกลาง ก้านดอกย่อยแต่ละดอกจะมี

ความยาวใกล้เคียงกัน เช่น หางนกยูง กล้วยไม้

ช่อแขนง panicle

ช่อดอกที่แตกแขนงจากแกนกลางก่อนที่จะมีดอกย่อยที่มีก้านดอก

ช่อซี่ร่ม umbel

ช่อที่มีก้านดอกย่อยทั้งหมดยาวเท่ากัน และออกมาจากจุดเดียวกันทำให้เห็นดอกมีลักษณะคล้ายซี่ร่ม เช่น พลับพลึง

ช่อซี่ร่มเชิงประกอบ compound umbel