ดอก

Posted on: กรกฎาคม 23, 2015, by :

รังไข่เหนือวงกลีบ (superior ovary) รังไข่ที่อยู่เหนือส่วนอื่นๆของดอก

หรือผนังรังไข่ไม่เชื่อมกับส่วนอื่นๆ ของดอก

รังไข่ใต้วงกลีบ (inferior ovary) รังไข่ที่อยู่ใต้ส่วนอื่นๆของดอก และผนังรังไข่ติดรวมอยู่กับส่วนอื่นๆ ของดอก

รังไข่กึ่งใต้วงกลีบ (half-inferior ovary) รังไข่ที่ส่วนหนึ่งฝังอยู่ในฐานดอก

ovary position

ออวุล (ovule) โครงสร้างของพืชที่จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นเมล็ดเมื่อได้รับการปฏิสนธิ

ออวุลมีก้านออวุล (funiculous) ที่ยึดออวุลไว้กับผนังรังไข่ด้านใน ซึ่งก้านออวุลติดกับผนังรังไข่ ตรงบริเวณพลาเซนตา (placenta) ผนังออวุล (integument) นั้นจะหุ้มไม่มิดเหลือเป็นรูเล็กๆ เรียกว่า ไมโครไพล์ (micropyle) สำหรับให้เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เข้าไปผสมกับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย